About Us

Corporate Documents

İYİLİKHANE ÇOCUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı ‘İyilikhane Çocuk Derneği’dir. Dernek, “İyilikhane” kısa adını kullanır.

Derneğin adı ve kısa adı dernek faaliyetleri dışında yönetim kurulunun yazılı izni olmaksızın izinsiz olarak kullanılamaz.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen doğal afet, savaş gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım gözetmeden yetim, öksüz veya yardıma muhtaç çocukları merkeze alarak toplumdaki tüm ihtiyaç sahiplerinin maddi, manevi, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere tüm alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve özgürlüklerini korumak, bu çocukların ailelerine, veli, vasi ve diğer bakım verenlerine çocukların refah seviyesinin iyileştirilebilmesi için gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlendirme, yuva kurma, iş kurma, istihdam, konut ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarla destek olmak, bu konuda çalışmalar yapan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla partner olarak çalışmak, yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi çocuklara dair proje üretmek, projeleri uygulamak ve mevcut projelere fon sağlamak, insanların gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve iyilik yolunda sorumluluk alan ve gayret sarf eden nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve geliştirmek maksadıyla her seviyede eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, yetim, öksüz ve yardıma muhtaç çocuklar konusunda insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

MADDE 4: DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAR

a) Yardım içerikli faaliyetler:

Dernek; yurt içi ve yurt dışında yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi çocuklara, çocukların ailelerine, veli, vasi ve diğer bakım verenlerine nakdi yardımlar ve gıda, yakacak, giyim, temizlik ve diğer malzemelerden oluşan ayni yardımlar yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında rehabilitasyon merkezleri, yetimhaneler, kültür merkezleri, ve okul, barınma evi, aşevi, misafirhane, lojistik merkezi, sosyal amaçlı mağaza ve sair tesisler açar, kurar, işletir, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çocuk ölümlerinin, çocuk sömürüsünün azaltılmasına ve çocukların her türlü iyilik halinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar ve uygular. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar, yardım faaliyetleri ve projeler için yardıma muhtaç ve yetim kalmış çocukların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla birimler oluşturur, organizasyonlar düzenler ve düzenlenen organizasyonlara katılır. Bu çocuklara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kuruluşlara talepleri üzerine destek verebilir.

b) Sosyal içerikli faaliyetler:

Derneğe gelir sağlamak, sosyal destek ya da eğitim vermek vb.  amaçlarla yemekli-yemeksiz toplantılar, umuma açık sosyal faaliyetler yapar. Kermes, yarışma, piknik, konser vb. etkinlikler düzenler. Yürüttüğü ve destek olduğu projelere fon sağlamak için ürün satışı yapar. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek için seminerler, konferanslar, programlar organize eder.

c) Eğitim içerikli faaliyetler:

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile iş birliği yapar; okul (üniversite), yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan yardıma muhtaç ve yetim, öksüz çocuklara maddi destekte bulunur; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla çocuk, gençlik ve kültür merkezleri, spor alan ve tesisleri, yurt, dershane, kütüphane, okul gibi eğitim kurumları kurar, işletir veya benzer amaçlı dernek ya da vakfa işletme hakkını devreder. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki muhtaç öğrencilere dil, din, ırk vs. hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunur. İmkânları ölçüsünde burs, ayni yardım ve destekleyici kurslar ile onlara destek olur. Yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, yetim, öksüz ve muhtaç çocukların durumlarına dair, amacına uygun alanlarda ilim insanları ve üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yaparak, raporlar hazırlar, hazırlatır; toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.  Okuma, araştırma ve bilimsel çalışma yapma ve proje geliştirme bursları verir. Kamu kurumlarına ve özel kurumlara faaliyet alanlarına ve amaçlarına ilişkin konularda danışmanlık ve proje hizmetleri verir. Araştırma çalışmaları için uygun şartları hazırlar, kütüphaneler kurar, işletir, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur.

 

d) Sağlık içerikli faaliyetler:

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkân dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç çocukları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza, afet, savaş ve benzeri hallerde, her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Psikolojik ve sosyal destek çalışmaları ile ihtiyacı olan çocukların ve yakınlarının koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmeti almasına yardımcı olur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Yurt içinde ve yurt dışında bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık aracı, sağlık kabini, eczane, terapi ve rehabilitasyon merkezi ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.

e) İş birliği şeklindeki faaliyetler:

Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında genel kurul kararıyla şubeler açabilir, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve yönetim kurulunun kararıyla kendi adının kullanılmasına izin verebilir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapar, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verebilir.

f) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:

Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum, yarışma, anma toplantısı vb. etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

Yönetim Kurulu Kararı ile vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletmeler kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir, taşınır-taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir. Derneğe yapılan nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan, kurban ve kurban eti ve benzeri her türlü ayni bağışları kabul eder veya satın alır. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. Gıda Bankacılığı faaliyeti yapabilir, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri kabul edebilir.

Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı, sesli ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, muhtaç çocuklara ve yetim kalmış çocuklara dair sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda yazılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri, konser gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır.

Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Yurt içi ve yurt dışında yetimhaneler, okullar, eğitim merkezleri, su kuyuları, ibadethane vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

g) Dernek mallarının değerlendirilmesi:

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, kermeslerde, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkararak satabilir. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina, tesis, arsa vs. mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar.

h) Gönüllülerin katkılarının sağlanması:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllüler için seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri oluşturur, komisyonlar kurar.

Yeni yetişen nesillerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, gönüllülüğü teşvik etmek,  yardıma muhtaç ve yetim, öksüz kalmış çocuklarla yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak/geliştirmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla kulüpler kurar. Gönüllülük bilincini geliştirmek için üniversitelerle yurtlarla ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapar, ortak projeler üretir, üniversiteler bünyesinde gönüllü öğrencilerle ortak faaliyetlerde bulunur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında, ihtiyaç duyduğu konu ve alanlarda komisyonlara görev verir ve gönüllüleri yetkilendirir. Gönüllülerin yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerle ilgili yol, barınma, konaklama, eğitim vb. masraflarını karşılayabilir.

ı) Afet ve acil yardım faaliyetleri:

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan vb. her türlü afete maruz kalan çocuklar başta olmak üzere tüm afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere gönüllülerine eğitim verir, ekipler hazırlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile afetlerde koordinasyonun sağlanması için iş birliği yapar ve afet bölgelerinde gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere sevk eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK TÜRLERİ

a) Asli Üyelik

Derneğin amacını, çalışma ilkelerini, hedeflerini, değerlerini benimseyen ve kanunen derneklere üye olmasına engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe asil üye olabilir. Üyeliğe kabul merkez ve şube yönetim kurullarının kararıyla olur. Başvurular, en geç 30 gün içerisinde karara bağlanır ve yazılı olarak ilgilisine duyurulur. Başvurunun reddi halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.

b) Gönüllü Üyelik

Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişilere yönetim kurulu kararıyla gönüllü üye unvanı verilir. Hakkında gönüllü üyelik unvanı verilmesi kararı alınıncaya kadar da bu kimselere dernekle ilgili bazı görevler verilerek yararlılık ve verimlilik yönünden değerlendirilir. Ayrıca derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Gönüllü üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar.

MADDE 6: ÜYELİK HAKLARI

a) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez.

b) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.

d) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, merkez ve şube yönetim kurullarına verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Şubeler kendine yapılan üyelikten çıkma beyanlarını merkeze yazılı olarak bildirir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise bu zararın tazmini zorunludur.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a) Kanunlarda belirtilen nitelikleri taşımamak veya kaybetmek.

b) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına aykırı hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.

c) Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

d) Üyelik başvuru formunda yanlış beyanda bulunmak.

e) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, dernek içi barışı ihlal etme, derneğe karşı hasmane tavır alma, dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden birine sahip olmak.

f) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suç işlemek, bu suçlardan hüküm almak.

g) Mazeretsiz olarak bir olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısına katılmamak.

h-) En az 1 yıllık aidatını ödememek.

Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, şubelerde şube yönetim kurulu, merkezde merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Şubeler çıkardıkları üyeleri çıkarma sebebi ile birlikte merkeze yazılı olarak bildirir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.  Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatların geri ödenmesini talep edemezler. Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların yeniden üye olabilmeleri için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Aksi halde bir daha derneğe üye olamazlar.

MADDE 9: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a) Üyenin ölümü veya gaipliği,

b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

c) Derneğin veya şubelerinin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

d) Şubeler (a) ve (b) maddelerinde belirtilen durumlarda üyeliği sona eren üyeleri merkeze yazılı olarak bildirir.

MADDE 10: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

MADDE 11: ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDATI

Giriş aidatı ve üye aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI

a) Merkez Genel Kurulu.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Denetim Kurulu.

Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak Merkez Genel Kurul ve Merkez Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

İKİNCİ KISIM

MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ

Dernek merkez genel kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur.

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

a) Olağan toplantı:

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir Mayıs ayında, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde ya da Dernekler Mevzuatı’nda uygun görülen şekilde elektronik ortamda olağan toplantısını yapar.

b) Olağanüstü toplantı:

Merkez yönetim veya merkez denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak merkez yönetim kurulunun belirlediği yerde ya da Dernekler Mevzuatı’nda uygun görülen şekilde elektronik ortamda toplanır.

Genel kurul toplantıya merkez yönetim kurulunca çağrılır. Merkez denetim kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.

Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek veya derneğin internet sayfasından ilan yapılmak veya üyenin bildirdiği iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 17: TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Dernek organlarının seçilmesi.

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için, gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f) Derneğin feshedilmesi.

g) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması; kapatılma şartları oluşan şube veya şubelerin kapatılmasına karar verilmesi ve işlemlerinin tamamlanması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu asil üyelerden boşalan yerler sırasıyla yedeklerle doldurulur. Buna rağmen yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir sayman (genel muhasip), 2 üye seçer, çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı toplantıya başkanlık eder.

Yönetim kurulu ihtiyaç duyduğu an önceden kararlaştıracağı belli bir gün, saat ve mekanda çağrısız olarak toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu müstafi üyenin yerine yedek üyelerden birini çağırır.

MADDE 20: MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.

b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter, bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve görevlere göre görevlendirilir.

c) Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel sekreterin çalışma usül ve esaslarını tayin ve tespit etmek.

d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

e) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak menkul ve gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak, derneğin mülkiyet veya zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek,

f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek.

g) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.

h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak.

i) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.

j) Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu şube kurucularına yetki vermek.

m) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

n) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.

o) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.

p) Dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli görüldüğünde  iktisadi işletme kurmak.

r) Fon temini için yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara müracaat etmek, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol imzalamak, yurt dışına yardım götürmek amacıyla şubeden gelen talepleri değerlendirmek.

s) Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. (Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.)

t) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.

u) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 21: MERKEZ DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Merkez Denetim Kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 22: MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

c) Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üye aidatı,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek çekilişler, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar, konferanslar gibi her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler ile çeşitli kırtasiye malzemeleri gibi ürünlerin satış faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Yurt içi ve yurt dışından yapılan her türlü nakdi ve ayni yardımlar,

h) Diğer gelirler.

MADDE 25: GELİR VE GİDERLERDE USÜL

a) Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b) Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

c) Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

d) Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır. Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

e) Dernek yıl içerisinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisini, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 26: TUTULACAK DEFTERLER

a) Karar Defteri: Yönetim kurulunu kararları tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

b)Üye Kayıt Defteri: Dernek üyeliğine girenlerin; kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları yazılır.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere yazılır.

d)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edilenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

e) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 28: DERNEĞİN FESHİ ve SONUÇLARI

Genel kurulda, derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshine karar alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin, üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde İyilikhane Çocuk Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, genel kurulun kararı doğrultusunda dernek gayesine en uygun dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 29: DERNEK ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

Genel Kurulun gerekli gördüğü yerlerde ve Yönetim Kuruluna vereceği yetki doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDE 30: ŞUBE AÇMA

Genel kuruldan şube açmak için yetki alındıktan sonra merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini ve ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararın fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu karar fotokopisi eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek müracaat edilir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Genel merkez yönetim kurulu’’ tarafından tanzim edilecek ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ ile düzenlenir.

MADDE 31: ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu.

Şube Yönetim Kurulu.

Şube Denetim Kurulu.

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube Genel Kurulu:

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube genel kurulu İyilikhane Çocuk Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şubeler Genel Kurullarını bir önceki Genel Kurul toplantısından itibaren üç yılı geçirmeden (üç yıl içinde) ve Genel Merkez Genel Kurulundan iki ay önce yapmak zorundadır. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler;

1- Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporunu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek.

2- Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

3- Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

4- Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek.

b) Şube Yönetim Kurulu:

Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve muhasip seçer. Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Şube Müdürü atayabilir. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu aslî üyelikleri için, üç yılda bir seçim yapılır. Çalışma usül ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında İyilikhane Çocuk Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Şubeler ayrı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Bu nedenle fon temini amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara proje ile müracaatta bulunmak, 2860 Yardım Toplama Kanuna göre yardım toplama kampanyası başlatmak, ihale açmak veya ihaleye katılmak, yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak, yurt dışına yardım götürmek, müessese kurmak, gayrimenkul alım- satımı, gayrimenkul bağışı kabulü, ipotek taahhüdü, inşaat yapımı, dava açmak ve takibi, feragat, sulh ve ibra yetkisi gibi tüzel kişiliği gerektiren işleri yapmak genel merkezin yetkisi dâhilindedir. Şubeler, merkez yönetim kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan tavsiyelerini dikkate alır.

Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine veya bağlı bulunduğu koordinatör şubeye zimmetle devir ve teslim edilir. Teslim alınan bu defter ve belgeler beş yıl süreyle saklanır. Genel merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

c) Şube Denetim Kurulu:

Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden İyilikhane Çocuk Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 33: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Şubelerde kayıtlı her asil üyenin Merkez genel kurulu toplantılarına katılma hakkı vardır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MADDE 34: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

MADDE 35: BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayr-ı menkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya birkaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçe de değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

ONUNCU BÖLÜM

MADDE 36: ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel merkez yönetim kurulunun denetimine tabidir. Genel merkez yönetim kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını önerebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel merkez genel kurulu yetkilidir.

Genel merkez genel kurul kararı ile şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 37: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte, hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu hükümleri, Medeni Kanun hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Fundraising Permissions

Our fundraising activities are carried out according to the Fundraising Permit obtained annually in accordance with the Charity Collection Law No. 2860. When the one-year permit period expires, our fundraising activities are inspected and, as a result of the inspection process, the application of our association for fundraising permission is renewed with the consent of Istanbul Provincial Directorate of Civil Society Relations. 

· Click here for a Fundraising Permit dated 2022 - 2023.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2021 - 2022.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2020 - 2021.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2019 - 2020.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2019 - 2019.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2018 - 2019.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2017 - 2018.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2016 - 2017.

· Click here for a Fundraising Permit dated 2015 - 2016.

Iyilikhane Child Association has the right to collect aid with the approvals of 124747 issued by the Provincial Civil Society Relations Directorate of Istanbul Governorship in accordance with Article 7 of the Law No. 2860 on Charity Collection. The Tax Office is Fatih and the tax number is 4830345289. The activities of the association are supervised by the Provincial Civil Society Relations Directorate of Istanbul Governorship in accordance with Article 16 of the Law No. 2860 on Charity Collection.